Provozní a půjčovní řád

Provozovatel: NIKA cars, spol. s r. o. Pardubice

 

Práva a povinnosti provozovatele

 

Autopůjčovna NIKA cars, spol. s r. o. je oprávněna pronajímat vozidla vlastní, taktéž vozidla smluvních partnerů, se kterými má řádně uzavřenou smlouvu o následném nájmu třetí osobě.

 1. Půjčovna je povinna zákazníkovi vypůjčované vozidlo předat v řádném technickém stavu.
 2. Půjčovna odpovídá za skutečnost, že vypůjčované vozidlo odpovídá českým právním předpisům.
 3. Půjčovna je povinna předat zákazníkovi všechny potřebné doklady k vozidlu, jsou-li předepsány právním předpisem, a je-li stanovena povinnost pro obsluhu mít tyto předpisy u sebe.
 4. Půjčovna je povinna zákazníka seznámit s obsluhou vypůjčovaného vozidla, pokud zákazník neprohlásí, že seznámení s obsluhou nepožaduje. Toto prohlášení se vyznačí v předávacím protokolu. Seznámení s obsluhou se může týkat jen drobných odlišností.
 5. Půjčovna je povinna při předání vozidla vyplnit se zákazníkem protokol a vyznačit v něm poškození věci, datum a čas vypůjčení vozidla, výši složené zálohy a předpokládaný čas vrácení věci.
 6. Při vrácení vozidla je půjčovna povinna spolu se zákazníkem zkontrolovat ho a do protokolu zapsat poškození vozidla vzniklá v době výpůjčky, datum a čas vrácení věci, celkovou cenu nájmu, vyúčtovat složenou zálohu a potvrdit uhrazení ceny.
 7. Půjčovna si může pro svoji jistotu zákazníka vyfotografovat společně se zapůjčeným vozidlem..
 8. Každá nehoda nebo odcizení musí být hlášeno Policii ČR. Vozidla jsou havarijně pojištěna, veškeré škody nad rámec pojistného plnění hradí zákazník a to maximálně do 3 dnů od škodné události.Určí pronájemce vozidla nebo dle likvidačního protokolu,vždy bude přítomen předání vozidla zpět do autopůjčovny.
 9. V případě porušení smlouvy nájemcem je možno vozidlo okamžitě odebrat bez předchozího upozornění a to i ze soukromého pozemku nájemce s čímž nájemce souhlasí ( zároveň nájemce hradí veškeré škody a náklady).
 10. Nájemce se zavazuje při povolené cestě do zahraničí, že v případě jakékoliv poruchy na vozidle dopraví vozidlo na vlastní náklady zpět do ČR na místo, kde bylo půjčeno.
 11. Nájemce je povinen složit vratnou kauci na vozidlo v hodnotě 5.000,- až 20.000,-Kč tato mu bude vrácena po převzetí vozidla v pořádku ve stavu jakém je nájemce přebíral s doklady zpět do půjčovny. Tento bod 11. se netýká vozidel na splátky.viz smlouva o splátkách vozidla bod 13.

Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen si vozidlo před převzetím prohlédnout a zkontrolovat zda případné nedostatky či poškození jsou zapsány v protokolu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 2. Zákazník je povinen složit požadovanou zálohu.
 3. Zákazník si může vypůjčit jen vozidlo se kterým umí zacházet.
 4. Pokud zákazník nepožaduje seznámit s obsluhou vozidla, je povinen sdělit tuto skutečnost provozovateli a potvrdit ji v protokolu. Seznámení se může týkat jen drobných odlišností.
 5. Zákazník je povinen vrátit vozidlo ve stavu v jakém je převzal a v případě poškození zaplatit vzniklou škodu. Odstranění reklamních polepu není dovoleno. Neoprávněné odstranění 5000,-sankce, které jdou k tíží nájemce a ten je povinen je bezodkladně zaplatit.
 6. Zákazník ručí i za škodu způsobenou neodevzdání dokladů, ztrátou či znehodnocením dokladů k vozidlu, které obdržel spolu s vozidlem ve výpůjčce, pokud ztráta či znehodnocení neumožní věc dále řádně provozovat bude zákazníkovi účtováno denní půjčovné podle sazebníku půjčovny, do doby vyřešení nebo zhotovení duplikátů potřebných dokladů.
 7. Zákazník je povinen znát právní předpisy nutné k obsluze vypůjčovaného vozidla. Pokud je třeba k obsluze vypůjčovaného vozidla jakéhokoli dokladu (např. řidičský průkaz) je zákazník povinen jej mít u sebe a bez vyzvání jej předložit provozovateli k nahlédnutí.
 8. Zákazník svým podpisem potvrzuje že: - vozidlo převzal v řádném technickém stavu, vozidlo
  nebude půjčovat jiné osobě, včetně klíčů od vozidla a dokladů, vozidlo bude používáno v souladu se svým určením (tzn., nebude úmyslně ničeno, používáno v těžkém terénu,)
 9. Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za vozidlo.
 10. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušením podmínek půjčovny a je povinen toto půjčovně uhradit.
 11. Proražené a píchlé pneumatiky hradí zákazník.
 12. Zákazník je povinen vozidlo vrátit v dohodnutém termínu. Pokud tak neučiní, účtuje se smluvní pokuta ve výši 10000,- a zároveň mu bude účtován poplatek za půjčení vozidla, které měl doposud v nájmu a to plné výši dle platného ceníku půjčovny. A to za každý den až do doby nežli bude vozidlo vráceno zpět do půjčovny. Pokud vozidlo nebude vráceno do 24 hodin bude Policii ČR hlášeno jako odcizené.
 13. Pokud bude vozidlo vráceno předčasně, je-li je dohodnuta doba nájmu, nájemce si vyhrazuje právo ponechat si nájemné a složenou kauci a nájemné v plné výši a to za celou dobu nájmu .Blokací se rozumí sjednaná doba od začátku data nájmu do závazného data skončení. Propadnutí kauce v plné výši se týká pouze uzavřených půjčovních smluv na 1měsíc a déle. Propadnutí kauce a nájemného se týká také vozidel prodaných na splátkový kalendář. Zrušením splátkové smlouvy znamená vrácení vozidla zpět do půjčovny kde bylo vozidlo předáno a bude účtován administrativní poplatek ve výši 10.000,-Kč do 6 měsíců splátek ,5000,-Kč 7-12měsíců ,3000,-Kč za zrušení smlouvy. Vozidlo bude předáno čisté,s palivem stejným při předání a s povinnou výbavou.Pokud nebude takto předáno bude účtována sankce v celkové hodnotě oprav,umytí,dovybavení dle platného ceníku platné vyhlášky na pozemních komunikacích a to však nejméně 5000,-Kč nebo dle ceníku půjčovny.
 14. Sjednaná doba nájmu je závazná a její předčasné zrušení je považováno za hrubé porušení půjčovního řadu a bude nájemci účtován administrativní poplatek ve výši složené kauce na vozidlo. Tento bod č. 14 se také týká vozidel na splátky.
 15. U vozidel na splátkový prodej je povinen nájemce kontrolovat STK+Emise +Povinné ručení a jejich platnost zajišťovat na vlastní náklady,nebude li tato povinnost splněna bude účtován poplatek 5000,-Kč.
 16. U vozidel na splátkový prodej nesmí nájemce zasahovat do vozidel tím se rozumí opravy, neoprávněné zásahy do pronajatých vozidel. Při zjištění jakéhokoli neoprávněného zásahu bez předchozí telefonické domluvy bude účtován sankční poplatek 30.000,-Kč a vozidlu bude okamžitě ukončen nájemní vztah.
 17. Garanční plánované prohlídky a tím spojené výměny náhradních dílů budou prováděny po dobu splátek pouze u pronajímatele. Při zjištění neoprávněného zásahu bude účtován sankční poplatek ve výši 30000,-Kč a dále bude ukončen okamžitě nájemní vztah s pronájemcem a vozidlo v každém případě musí pronájemce okamžitě předat v místě, kde vozidlo převzal. Pokud tak neučiní, budou účtovány veškeré náklady spojené s vymožením a předáním vozidla pronajímateli.
 18. Pokud nebude dodržen termín splátky na výše uvedené vozidlo bude účtováno dle vozidla půjčovné a to dle platného ceníku autopůjčovny nejméně však 1000,-Kč za každý započaty kalendářní den a to od dne termínu splatné splátky. Tím se považuje 1hodinu po termínu splátky za započatý kalendářní den.Odstranění nápisů a označení autopůjčovny je zakázáno pod pokutou 2000,-Kč

 19. Pokud splátka na vozidlo je splatná datumově na víkend je nutno zaplatit v pátek do 12hodin, před datem splátky na víkend. Při nesplacení bude účtován poplatek dle platné smlouvy, nejméně 1000/den.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré škody na zdraví a majetku zákazníka, jakož i třetích osob, vzniklé v souvislosti s vypůjčenou věcí jdou k tíži zákazníka, pokud škodu nezavinil provozovatel.
 2. Zákazník je povinen při používání věci dodržovat platné právní předpisy a řídit se jimi. Neznalost zákona neomlouvá. Případné následky z porušení povinností jdou k tíži zákazníka.
 3. Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení vozidla a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část smlouvy. Tato smlouva platí i pro vozidla zakoupená na splátky. Porušení smlouvy neboli nesplacení včas tj. 1hodinu po splatném termínu vrácení vozidla. Znamená, že bude účtováno denní nájemné na určené vozidlo na splátky nejméně však 500,-na jeden kalendářní den
  Nájemce četl a podepisuje dodatek ke smlouvě a s tímto souhlasí
  Provozní a půjčovní řád je platný od 01. 03. 2009 do odvolání.